MİSYONUMUZ
 

• Türk ve Amerikan iş çevrelerine ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak;

• Türk ve Amerikan iş çevrelerinde amaca uygun konularda haberleşmeyi sağlamak;

• Amerikan ve Türk şirketleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, bu amaçla başta KOBİ’ler olmak üzere Türk işletmelerinin kurumsal alt yapılarını güçlendirmek, rekabet güçlerini arttırmalarını temin etmek, finans ve sermaye piyasalarına girişlerini kolaylaştırmak doğrultusunda rehberlik yapmak;

• İki tarafın da beklentilerine uygun yatırım projeleri için araştırmalar yapmak ve diyalog ortamı yaratmak;

• Türkiye’ye yatırım çekilmesi için, diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu otoriteleriyle ortak çalışmalara katılmak, ABD kaynaklı mevcut yatırımların sorunlarını irdelemek ve kurumsal/hukuksal darboğazları giderici çözümler geliştirmek;

• Başta üyeler olmak üzere, bölgesel fırsatlardan komşu ülkelerin iş çevrelerinin de yararlanmasını sağlayacak platformlar oluşturmak ve işbirliği projeleri üretmek;

• Tüzüğünde misyonuna uygun olarak yaptığı değişiklikleri bütün organları aktive ederek hayata geçirmek; ekonomik ve ticari içerikli toplantılar dışında sosyal içerikli, bilgi ve görüş teatisi sağlayacak toplantı, konferans, seminer, fuar ve atölye çalışmaları düzenlemek;

• Fikri mülkiyet haklarının korunması, uluslararası tahkim, rekabet, muhasebe/raporlama standartları, şirket birleşme ve bölünmeleri konularında özellikle uygulamada yoğunlaşan aksaklıkların giderilmesi için diğer odalar, meslek ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yapmak;

• ABD–Türkiye ekseninden AB bütünleşme sürecine katkı potansiyelini hayata geçirmek;

• Nitelikli sanayi bölgesi ve serbest ticaret anlaşması konusunda çalışma ve temasların derinleştirilerek Türkiye’de üretilecek katma değeri çoğaltacak gerçekçi alternatifleri oluşturmak;

• ABD–Türkiye arasındaki ikili vergi anlaşması ile yatırım ve ticaret anlaşmasının irdelenmesi ve kamu otoriteleriyle ilişki kurularak uygulama sorunlarını saptamak;

• Washington’daki Amerikan Ticaret Odaları Birliği ve Avrupa Ticaret Odaları Birliği (ECACC) ile sürekli temas ve uyum içinde özellikle Balkanlar ve Kafkasya AmCham üyeleriyle ortak projeleri ve aktiviteleri geliştirmek;

• Üyeleri arasında sosyal ve ticari şuuru geliştirerek işbirliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak için çalışmak.