TÜRK - AMERİKAN İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Dernek 23 Ocak 1987 tarihli müracaat ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak 5 Şubat 1987 tarihinde 87/11484 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş; 7/8/1991 tarihinde 91/2057 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla "KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER" Statüsünü kazanmıştır.

 

 

TÜRK-AMERİKAN İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

18 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI’NDA

KABUL EDİLEN DEĞİŞİKLİKLERLE BİRLİKTE

TÜZÜĞÜN SON HALİ

 

 

 

MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı, "Türk-Amerikan İşadamları Derneği"dir. Dernek aynı zamanda Türkiye’deki Amerikan Ticaret Odası olarak faaliyet gösterir. Derneğin kısa adı (TABA-AmCham)'dir. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek Genel Kurulu Kararı ile gerekli gördüğü zaman ve yerlerde Dernekler Kanunu hükümleri gereğince şubeler açabilir. Şubelerin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları 23. maddede gösterilmiştir.

 

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı, Türkiye ve A.B.D. arasındaki ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun için:

a) Türk ve Amerikan iş çevrelerine ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak.

b) Türk ve Amerikan iş çevrelerinde amaca uygun konularda haberleşmeyi sağlamak.

c) Türk ve gerekirse Amerikan iş çevreleri ile Türkiye'deki A.B.D. Hükümet temsilcileri arasındaki ilişkilerin kurulmasında yardımcı olmak.

d) A.B.D. iş çevreleri ve bu çevreleri oluşturan bireyler ile Türk halkı arasındaki dostluğun anlayış ve ortak menfaate dayalı çalışmaların gelişmesini sağlamak.

e) Bilgi alışverişi, tavsiye ve fikir teatisi yoluyla Türk ve Amerikan iş çevrelerinin ortak iş yapma ve geliştirmesine yardımcı olmak, üyeleri arasında sosyal ve ticari şuuru geliştirerek işbirliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak için çalışmak.

f) Dernek amacına yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

Dernek amaca ulaşmak için Türkiye ve Türkiye dışında gereken her düzeyde temaslar kuracak ve girişimlerde bulunacaktır.

 

Dernek yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, arşiv oluşturabilir, yayımda bulunabilir, plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir, sonucunu uygulayabilir, taşınmaz edinebilir ve satabilir.

 

MADDE 3: DERNEĞİN ORGANLARI

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Haysiyet Divanı

e) Yürütme Komitesi

f) Genel Sekreterlik

g) Yüksek İstişare Konseyi

 

MADDE 4: DERNEK KURUCULARI

Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgahları ve taabiyetleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Adı Soyadı

Meslek/Sanatı

İkametgahı

Taabiyeti

METİN BERK

Koç-Amerikan / Bank A.Ş.Genel Md.Yrd.

İbriktar Sok. No:11Bebek, İstanbul

T.C.

ÖZER ÇİLLER

Sears World Trade Inc.Türkiye Temsilcisi

Köybaşı Cad.No:157 Yeniköy, İstanbul

T.C.

AHMET ESEN

Pfizer İlaçları A.Ş. Personel ve Dış İlişkiler Direktörü

Zeytinoğlu Cad.Yaren Sok. Aydın Apt.1/17 Akatlar İstanbul

T.C.  

ERDAL KABATEPE

Merka YönetimKurulu Başkanı

Metehan Sok.Engin Apt. D.432 Ulus, Etiler

T.C.

MEHMET ÖNKAL

İstanbul Sheraton Oteli Mali Müdür

Cevdet Paşa Cad.No:118 Bebek, İstanbul

 T.C.

ALİ G. PASİNER

RTS/Umum Müdür

Şakayık Sok. Şamlı Apt.56/5 Nişantaşı, İstanbul

T.C.

AHMET TEKELİ

Avukat

Selime Hatun Cami Sok. Uğur Apt.D.4. Ayazpaşa, İst.

T.C.

 

MADDE 5: DERNEK  ÜYELİĞİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan  gerçek ve tüzel kişiler,  5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu sınırlaması kapsamında kalmamak ve derneğin öngördüğü ve  tüzüğümüzde yer alan Etik İlkelerine uyacaklarını  ‘Taba-AmCham Etik İlkeler Taahhütnamesini’ imzalamak koşulu ile bildirenler derneğe üye kabul edilir.

 

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Gerçek ve tüzel kişilerin TABA’ya üye olarak kabulleri ile ilgili esas ve usulleri ve şartlarını Merkez Yönetim Kurulu hazırlar, kabul edip yayınlar.

 

Tüzel kişinin üye olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin Başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye'de ikamet etme hakkına sahipseler üye alınabilirler.

 

Üyelik asil ve onur üyesi olmak üzere iki türlüdür.

 

ASİL ÜYELİK:

Dernekler yasasının öngördüğü niteliklerde bulunan, Yönetim Kurulu kararı ile seçilen, üye aidatlarını ödemiş ve Genel Kurul'larda oy hakkı bulunan özel kişilerdir.

 

ONUR (FAHRİ) ÜYELİĞİ :

1) İş hayatı ve özel yaşamda toplumun takdirini kazanmış, başta ülkemizin ekonomik gelişmesi olmak üzere, Türk Amerikan iş ilişkilerinin ülke yararına gelişmesini sağlamada dikkati çeken hizmetler yapmış ve TABA-AmCham’in İş Ahlakı İlkelerini benimsemiş iş ve meslek sahipleri arasından, değer görülenlere  toplam Yönetim Kurulu'nun  2/3 çoğunluğunun kararı ile onur (Fahri) üyeliği verilebilir. Onur (Fahri) üyeleri Genel Kurul'da toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber nisaba dahil edilmezler.

2) Onur (Fahri) üyeliği mevcut aidat ödeyen üyelere verilmez. Onur (Fahri) üyeleri giriş bağışı ve yıllık aidat ödemez.

3) Onur (Fahri) üyeliği süresiz verilir ve kaldırılamaz.                                    

 

HİZMET ABONELİĞİ:

Dernek hizmetlerinden devamlı yararlanmak isteyen Türkiye içinde tüzel kişiler ile Türkiye dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nun her yıl için tespit edeceği bir bağış ödeyerek Hizmet Abonesi olurlar. Hizmet Aboneleri, Dernek neşriyat ve faaliyetlerinden haberdar edilir ve Dernek etkinliklerine oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

 

 ÜYELERİN DENETİMİ:

Dernek organlarında görevli olsun veya olmasın, dernek üyelerinin her biri derneğin amacı ile bağdaşmayan faaliyet biçimlerini tespit ettiğinde keyfiyeti bir raporla yetkili organa belirtir. İç denetim böylece sağlanır.

 

 

MADDE 6/A ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Yasa gereği derneğe üye olma haklarını kaybeden, dernek tüzüğüne amaçlarına veya disiplinine aykırı hareket eden ve ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak 3 bildiriye rağmen aidat borcunu ödemeyen üyelerin üyeliklerine Haysiyet Divanı kararı olmak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.

 

MADDE 6/B ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığı'na yazılı olarak  ayrılma isteğini bildirmekle, Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Hiç kimse Dernekte üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

 

MADDE 7: GENEL KURULUN TOPLANMASI

Genel Kurul'a davet, Yönetim Kurulu'nun dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

a) Genel Kurul'a katılacak üyeler en az on beş gün önceden toplantıya çağırılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilerek, ayrıca yazılı ve elektronik posta ile üyelere bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

b) Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek sureti ile üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

 

c) Üyeler ikinci toplantıya, (a) fıkrasında belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

     

d) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 8: TOPLANMA ZAMANI

Genel Kurul  iki yılda bir "mayıs" ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağırılır. Denetleme Kurulu'nun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 9: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

 

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE 10: TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek Genel Kurulu toplantıları, çağrıda bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen hazirun listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul Toplantısı’nı izleyebilirler.

 

Tüzüğün 9. maddesinde belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.

 

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyeleri’nden biri tarafından açılır.

 

Toplantı yetersayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar yazmanlar tarafından bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

 

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri korumakla ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekle mükelleftir.

 

MADDE 11: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul Toplantısı'nda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak gündeme geçilmeden toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 12: GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.

1) Dernek organlarının seçilmesi,

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi,

4) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, Dernek adına borçlanılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

6) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

7) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

8) Derneğin feshedilmesi,

9) Mevzuatta veya dernek tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

MADDE 13: GENEL KURUL'DA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel Kurul'da oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

 

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri Genel Kurul'un asil üyeleri arasından gizli oyla seçilir ve oy çokluğu sırasıyla belirlenir.

 

Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri Genel Kurul'un asil üyeleri arasından gizli oyla seçilir ve oy çokluğu sırasıyla belirlenir.

 

Haysiyet Divanı asil ve yedek üyeleri Genel Kurul'un asil üyeleri arasından gizli oyla seçilir ve oy çokluğu sırasıyla belirlenir.

 

Yüksek İstişare Konseyi  asil ve yedek üyeleri Genel Kurul'un asil üyeleri arasından gizli oyla seçilir ve oy çokluğu sırasıyla belirlenir. 

 

Genel Kurul'da alınacak kararlarda ise yeterli oyların yarısından bir fazlasına erişen öneri kararlaştırılmış olur.

 

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 

Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

 

Olağan ve olağanüstü Genel Kurulu toplantılarını izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı veya Dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

 

Genel Kurul sonuç Bildiriminin dernekler birimlerince incelenmesi sonucu tespit edilen eksiklik veya hataların mevzuata uygun olacak şekilde telafisi ve düzeltimi gerçekleştirilir.

 

MADDE 14: MERKEZ YÖNETİM KURULU

A. 1- Merkez Yönetim Kurulu 13 asil ve 13 yedek üyeden az olamaz, ancak B), C), D) ve E) paragraflarına uygun olacak şekilde daha fazla asil ve yedek üyeden oluşabilir. Asil üye sayısı kadar Merkez ve Şubeler için ayrı ayrı yedek üye seçilir. Bu üyeler Genel Kurul'da asil üyeler arasından gizli oyla 2 yıl için seçilir. 

A. 2- ABD’nin Türkiye Büyükelçisi veya göstereceği bir temsilci ile ABD Ticaret Odası’nın resmi temsilcisi, Merkez Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. 

A. 3- Tüzel kişilerin, dernek, şirket, vakıf veya benzerlerinin, üye olması halinde Genel Kurul’a katılan Yönetim Kurulu Başkanı veya Temsilcisi Merkez Yönetim Kurulu’na veya Komitelere seçilirse, bu kişilerin Başkanlık ya da Temsilcilik görevinin sona ermesi halinde, yeni Yönetim Kurulu Başkanı ya da Temsilci görev alır ve diğerlerinin kalan görev sürelerini tamamlar. 

B.  Her şubenin Yönetim Kurulu Başkanı Merkez Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Ayrıca eski ve yeni açılacak Şubelerin üyelik aidatını ödemiş her elli üyesi için Şube Yönetim Kurulu’nca ilave bir Doğal Merkez Yönetim Kurulu Üyesi seçilir.

C.   Dernek Merkezi, Merkez Yönetim Kurulu’nda en az bir asil üye ile temsil edilir. Buna ilave olarak hiçbir şubeye bağlı olmadan dernek merkezine direkt üye olmuş ve aidatını ödemiş her elli üye için ilave bir asil Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dernek Genel Kurulu’nda , dernek merkezine üye olmuş ve aidatını ödemiş üyeler içinden gösterilecek adaylar arasından gizli oyla seçilir.

D.   Yukarıdaki B ve C paragraflarında sözü geçen Şube kontenjanları dışında  Merkez Yönetim Kurulu Üye sayısını A maddesindeki en az üye rakamına tamamlayabilmek için Dernek Genel Kurulu'nda ayrıca gizli oyla seçim yapılır.

E.   Herhangi bir yıl içinde üye sayısında B ve C paragraflarında belirtilen kontenjanlara göre ilave Asil Yönetim Kurulu Üyesi seçimi gerektirecek bir artış meydana gelmiş ise, o yıl yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yukarıdaki esaslar doğrultusunda sadece sözkonusu yeni üyeler için gizli oyla seçim yapılır. Bu üyelerin görev süresi dönem sonuna kadar geçerlidir.

F.      Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

 

1 Başkan

Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Derneğin sözcüsü ve tüzük ve Yönetim Kurulu’nca verilen yetkiler çerçevesinde temsilcisidir. En fazla iki dönem üst üste Genel Kurul tarafından seçilebilir. Üçüncü kez seçilmesi için, araya bir dönem girmelidir.

4 Başkan Yardımcısı

 

Başkan Yardımcıları’nın ikisi Şubelerden, ikisi Merkez Şubeden seçilir. Başkanın bulunmadığı durumlarda Derneğin sözcüsü ve tüzük ve Yönetim Kurulu’nca verilen yetkiler çerçevesinde temsilcileridir. Temsilcilik sırasını Başkan tesbit eder.

1 Sayman

Dernek gelir ve giderlerinin bütçeye uygun olarak gerçekleşmesinden sorumludur.

1 Genel Sekreter

Dernek kayıt ve defterlerinin tüzük ve yasalara uygun olarak tutulmasından,  Şube ilişkilerinden sorumludur.

6 Üye'den az olmamak şartı ile

Madde 14 A), B), C), D) ve E) paragraflarına göre seçilmesi gereken sayıda üyeden oluşur.

 

Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2) Şubelerin katkı paylarını kararlaştırmak, Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak.

3) Türk vatandaşı olmayanların Dernek Üyeliği’ne kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

4) Dernek Tüzüğü'nün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak. 

 

G.  Merkez Yönetim Kurulu'nda kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkan'ın oyu çoğunluğu sağlar.

H.  Yürütme Komitesi:  Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, 4 Başkan Yardımcısı, Sayman Üye ve Genel Sekreter’den meydana gelir.  Merkez Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde Dernek işlerini sevk ve idare eder.  Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

I.   Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde aşağıdaki hususlara uyabilmek için gereken özen gösterilir ve gereken çaba sarfedilir. 

 

1) Taba-AmCham Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkanı ve Başkan Yardımcıları Türk   vatandaşı veya Türkiye’de oturan  Amerikan vatandaşı olabilirler. Ancak Genel Başkan’ın Türk vatandaşı olması halinde kıdemli Başkan Yardımcısı’nın Türkiye’de oturan Amerikan vatandaşı veya Amerikan kökenli veya kontrollü bir şirket temsilcisi olması için gereken çaba sarfedilir.

2) Taba-AmCham Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yarıdan bir fazlasının Türkiye’de oturan Amerikan vatandaşı ve/veya Amerikan kökenli veya kontrollü bir şirketin temsilcisi olması için gereken çaba sarfedilir. Aynı özen Komite Başkanları’nın seçiminde de gösterilir.

 

MADDE 15. YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE  TAMAMLANMASI

A.   Asil üye sayısında eksilme olduğu takdirde, eksilen asil üye Merkez'in üyesi ise Merkez yedek üyelerinden, şube asil üyesi ise sözkonusu şubenin yedek üyesi listesinden seçilme sırasına göre tamamlanır.

B.   Arka arkaya dört toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi’nin Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Yönetim Kurulu kararı ile son verilebilir.

C.   Merkez ve Şubelerin boşalan asil üyeleri yedek üyeler ile tamamlandıktan sonra gerekli asil üye sayısına ulaşılamayan durumlarda yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar Yönetim Kurulu eksik sayıda asil üye ile görev yapabilir. Ancak yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda eksik olan asil ve yedek üyeler tamamlanır. Bu şekilde seçilmiş üyelerin görev süreleri mevcut Yönetim Kurulu’nun görev süresiyle sınırlıdır.

D.   Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra Madde 14'de belirtilen asgari (en az)  asil üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul'u toplamakla görevlendirir.

 

MADDE 16/A : DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevinin dernekler kanununda tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

 

MADDE 16/B : İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Denetleme Kurulu’nun, Derneğin bütçe hesap ve işlemleri ile ilgili belgeler üzerinde yapacağı iç denetim şekilleri ve çalışma ilkeleri ile ilgili yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

1- İlgili döneme ilişkin hazırlanan bütçede aşım yapılıp yapılmadığı,

2- Dernek harcamalarının amaç ve çalışma konuları ile çalışma programı ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığı,

3- Dernek tarafından yapılan harcamalarda yasalarca gerekli belge ve dokümanların bulunup bulunmadığı,

4- Gelir ve gider tablosu ile bilançonun kayıtlara uygun olup olmadığı,

5- Dernek hesap ve defterlerinin incelenmesi,

6- Dernek alındı belgelerinin, gelir hesaplarına tamamen ve düzgün şekilde kaydedilip edilmediği.

 

Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetim çalışmalarında kontrol edilir. Kurul ilgili iç denetim raporunu  Madde 16/A’da belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlar ve sunar.

 

MADDE 17 : HAYSİYET DİVANI VE YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

A) HAYSİYET DİVANI

Haysiyet Divanı, Genel Kurul'un asli üyeleri arasından iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. Haysiyet Divanı Derneğin disiplin, iş ahlakı, moralite, davranış, kamuoyu imajı ve Yönetim Kurulu'nca kendisine sunulacak diğer hususlarda karar verir.

 

İcap ettikçe toplanacak Haysiyet Divanı çalışma sonuçlarını Dernek Yönetim Kurulu’na bildirir.

 

B) YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

Yüksek  İstişare Konseyi, Genel Kurul'un, Türkiye' de bulunan Amerikan kökenli şirketlerin yönetim kademelerinde görev yapan, asli üyeleri arasından bir yıl için seçilen beş asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. ABD Türkiye Büyükelçisi, Başkonsolos ve Konsolosları, Ticaret Ataşesi ile ABD Ticaret Odası Resmi Temsilcisi ve TABA Başkanı ile TABA Eski Başkanları, Yüksek İstişare Konseyi’nin doğal üyeleridir.

 

Yüksek İstişare Konseyi, Türkiye'de faaliyette bulunan Amerikan şirketleri ile Amerika'da faaliyette bulunan Türk şirketlerinin uygun iş ortamı içinde, problemsiz olarak işlerini sürdürmeleri ve büyütmelerine yardımcı olacak araştırmaları yapar, stratejileri ve politikaları belirler, sorunların çözülmesi için öneriler geliştirir ve iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın arttırılması maksadıyla çalışmalar yapar.

 

İcap ettikçe toplanacak Yüksek İstişare Konseyi çalışma sonuçlarını Dernek Yönetim Kurulu’nun onaylarına sunar.

 

C) Yüksek İstişare Kurulu’nun çalışma usul ve esasları Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp yürürlüğe konulan bir yönergeyle belirlenir.

 

MADDE 18: ÜYELİK AİDATI

1.  Giriş Aidatı Derneğe yeni üye olanlardan üyelik süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere üyeliğe kabul edildikleri zaman alınan aidattır.

2. Yıllık Aidat : Dernek üyelerinin Tüzük uyarınca her yıl ödemekle yükümlü oldukları aidattır.

3. Giriş Aidatı 1.000.000.000.- TL (1.000.- YTL)  ve Yıllık Aidat  800.000.000.-TL'dir (800.- YTL). Aidatın en geç ait olduğu yılın Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. Giriş aidatı ve yıllık aidat bedeli Genel Kurul tarafından tespit edilir.

4. Dernek üyesi iken istifa yoluyla dernekten ayrılmış veya dernek amaç ve disiplinine aykırı bir hareket dışında başka bir sebeple dernek üyeliğini kaybetmiş kişiler, tekrar üye olmak isterlerse dernek Yönetim Kurulu kararı ile giriş aidatı ödemeden üyeliğe kabul edilebilirler.

5. Çeşitli kuruluşlardan üye olmuş kişi tayin, görev değişikliği veya diğer bir nedenden  dolayı üyelikten ayrılırsa, aynı kurumdan ayrılan üye yerine Derneğe üye kaydedilmesi mümkündür ve bu durumda  yeni üye için giriş aidatı istenmez. Yıllık aidat alınmaya, müteakip yıldan itibaren başlanır.

6. Görev dolayısıyla yurt dışına giden veya kamu görevi alan üyelerden Yönetim Kurulu'nun kararı ile yıllık aidat yurt dışında bulunduğu veya kamu görevi devam ettiği sürece alınmaz.

7. Merkez Yönetim Kurulu'nun da onayı ile yeni bir TABA Şubesi kurmak üzere biraraya gelen kurucu üyelerden yirmi kişiden az olmamak kaydı ve yıllık aidattan da az olmamak şartı ile giriş bağışının % 50'si alınır.

 

MADDE 19 : DEFTER VE KAYITLAR

Dernek,  5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 11. maddesine göre Muhasebe Hesap Kayıtları ile ilgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen defterler ve belgeler ve 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği’nin 32. maddesinde belirtilen defterleri tutar.

 

Bu defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü veya noterden tasdikli olması zorunludur.

 

Tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılacaktır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

 

Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Dernek yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki amirliğe verir.

  

MADDE 20 : DERNEK GELİR VE GİDERLERİ

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Dernek Yönetim Kurulu kararıyla Dernekler Yönetmeliğindeki formata uygun olarak bastırılır, İl Dernekler Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra kullanılır. Banka aracılığıyla yapılan ödemelerde banka dekontları, cari hesap dökümleri, alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Yetki Belgesi, gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını içerecek şekilde üç nüsha olarak düzenlenir ve Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır.

 

Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Ancak yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen Yönetim Kurulu, yetki belgelerini aynı esaslara göre yenilemek zorundadır.

 

Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, Derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kurulu’na bir hafta içinde teslimi zorunludur.

 

Gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanı’nca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

 

Gelir ve giderler, usulüne uygun özel defterine kaydolunurlar.

Derneğin gelir kaynakları:

a) Üye aidatları,

b) Üyelerin giderlere katkı payları,

c) Dernekçe yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirler,

d) Dernekçe organize edilen piyangolardan sağlanan  gelirler,

e) Derneğin mal varlığından ve mevduattan elde edilen gelirler,

f) Bağışlar ve yardımlar,

g) Dernek yayınlarından elde edilen gelirler ve benzeri gelirlerden ibarettir.

 

MADDE 21: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve otuz gün önce değişiklik önerilerini yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.

 

Görüşmelere başlanması için Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3'ünün oyudur.

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler, tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul Toplantısı’nı izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki amirliğe bildirilir.

 

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ile Türk Medeni Kanunu'nun birinci kitabının ikinci faslı olan "Dernekler" bölümü hükümleri uygulanır.

 

MADDE 22: FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 

a) Genel Kurul kararıyla tasfiye: Dernek Genel Kurul’u herzaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul'un derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 9. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurul’da seçilen üç üyenin bir Komisyon olarak düzenleyeceği rapora göre ve bu üç üyenin devir ve teslimleri yapmaları ile tasfiye tamamlanmış olur. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adı, önüne ‘tasfiye halinde’ ibaresi eklenerek kullanılacaktır. Tasfiye sonunda bütün para ve mal varlığı Kızılay'a verilir.

 

Tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra Dernek kütüğündeki kayıtların silinmesi amacıyla Tasfiye Kurulu yedi gün içinde Dernekler Müdürlüğü’ne bir yazı gönderir.

 

b) Mahkeme kararıyla tasfiye: Genel Kurul toplanamamış veya karar alınamamış yahut Dernek mahkeme kararı ile feshedilmiş ise Derneğin bütün para, mal varlığı ve hakları mahkeme kararıyla Derneğimizin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte üye sayısı en fazla olan Derneğe devrolunur.

 

c) Tasfiye edilen derneğin belge ve defterleri son Yönetim Kurulu Üyeleri veya görevlendirilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından beş yıl saklanır.

 

MADDE 23: ŞUBELERİN KURULMASI, ORGANLARI , YETKİ VE SORUMLULUKLARI

A) KURULUŞ

Dernek Genel Kurulu gerekli gördüğü zaman ve yerlerde Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca şubeler açabilir, mevcut şubelerin birleştirilmesine veya tasfiyesine karar verebilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine imzalarını içeren iki adet  Kuruluş Bildirimini ve gerekli bilgileri vermek suretiyle şubenin açılışını sağlar. Genel Kurul keza, etkin olmayan şubelerin kapatılmasına veya faal bir şubeyle birleştirilmesine karar verebilir veya bu konuda Merkez Yönetim Kurulu’nu görevlendirebilir.

 

Şubelerin kapatılmasına veya birleştirilmesine karar verilmesi halinde birleştirilen veya kapatılan şubenin bütün mal varlığı dernek merkezine intikal eder.

 

B) ŞUBELERİN ORGANLARI

Her şubede, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve bir Şube Denetleme Kurulu oluşturması zorunludur.

 

1. Şube Genel Kurulu

 

Şube Genel Kurulu Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur ve dernek tüzüğünün 12. maddesi dışındaki Genel Kurul'un görev, yetki ve toplantı usulü hakkındaki hükümleri Şube Genel Kurulu'nun da çalışmalarında uygulanır.

 

Ancak olağan Şube Genel Kurullarının, olağan Dernek Genel Kurulu toplantısından  en az iki ay önce bitirilmesi ve Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğinin toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki amirliğe ve Genel Merkez’e bildirilmesi zorunludur. Dernek Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu'nu her zaman olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda Şube Genel Kurulu'nun gündemi  Dernek Merkez Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

 

2. Şube Yönetim Kurulu

 

Şube Yönetim Kurulu Şube Genel Kurulu tarafından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

 

Şube Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve çalışma kuralları hakkında bu maddedeki esaslar saklı kalmak kaydı ile dernek Tüzüğünün Dernek Yönetim Kurulu ile ilgili hükümleri uygulanır.

 

a) Şube Yönetim Kurulu'nun görevleri:

     * Şubeyi temsil etmek

    * Dernek Yönetim Kurulu'nun tayin ve tespit ettiği genel çalışma prensipleri ve esasları  dahilinde şubenin işlemlerini yürütmek

    * Dernek amacına uygun faaliyetleri mahallinde organize etmek

    * Şube üyeleri arasındaki faaliyetleri düzenlemek

    * Şubece tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak

    * Dernek tüzüğünün Dernek Yönetim Kurulu'na verdiği diğer görevleri şube adına yapmak,

    * Dernek Merkezine ödenecek katkı paylarının Dernek Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu'nca  saptanan süre içinde ödenmesini sağlamak.

 

b) Şubenin Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olmak üzere toplanır ve çoğunlukla alınan kararlar karar defterine geçirilir, imzalanır ve bir kopyası Dernek Yönetim Kurulu'na gönderilir.

 

c) Derneğe üye kabul etmek ve üyelikten çıkarmak, Şube Yönetim Kurulu'nun kararı ile Dernek Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

 

d) Gerçek ve Tüzel kişilerle Dernek adına temas ve yazışmalar Dernek Yönetim Kurulu tarafından  yapılmakla birlikte, şubeler bölgelerini ilgilendiren konularda özel ve tüzel kişilerle, kamu kuruluşları ve yabancı elçiliklerle dernek tüzüğüne uygun yazışma ve ilişkilerini yürütebilirler. Dernek Yönetim Kurulu Şubelerin bölgesindeki özel ve tüzel kişilerle kamu kuruluşları ve yabancı elçiliklerle yapacağı yazışmalarda Şube görüşünü de alır.

 

e) Madde 15 A), B), C) ve D) paragraflarındaki hükümler Şube Yönetim Kurulu için de aynen geçerlidir.

 

3. Şube Denetleme Kurulu

Şube Denetleme Kurulu: Şube Genel Kurulu tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Dernek tüzüğünün Dernek Denetleme Kurulu hakkındaki hükümleri Şube Denetleme Kurulu hakkında da aynen uygulanır.

 

C. ŞUBELERİN FAALİYETLERİ:

Şubeler Dernek Yönetim Kurulu'nun saptayacağı, genel stratejik hedefler doğrultusunda yapacağı faaliyetler dışında, bölgesi içinde dernek tüzük ve amaçlarına aykırı olmayan ve Dernek Genel Kurulu'nda kabul edilecek şube bütçeleri çerçevesinde her türlü aktivitede bulunmakta serbesttir.

 

Bu aktivitelerden sağlanan gelirler, Dernek tarafından açılmış özel bir şube banka hesabına yatırılır.  Şubelerin kendi bölgelerindeki üye aidatları da dahil her türlü tahsilatı bu banka hesabına yatırılacağı gibi, harcamaları da bu banka hesabından karşılanır. Dernek, Şubelerinde kendi adına bu hesaba para yatıracak ve hesaptan para çekecek kimselere yetki verebilir.

 

 

MADDE 24 : ETİK İLKELERİ

 

ÖNSÖZ:

TABA-AmCham Üyesi, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, müşterilerine, tedarikçilerine, rakiplerine, hissedar ve  ortaklarına, çalışanlarına, içinde bulunduğu topluma, çevreye ve doğaya, devlete  karşı tüm eylem ve işlemlerinde aşağıdaki ilkelere uygun tutum ve davranış gösterir.

 

AMAÇ:

Bu Etik İlkelerin amacı;

Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören etik ilkeleri tanımlamak,

İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,

İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek,

İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek ve bu çerçevede ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamaktır.

 

DÜRÜSTLÜK:

İş yaşamında Üyeler onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalır. Bu çerçevede:

Ticari faaliyetleri ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler. Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar. Şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak, başka kişi ve kuruluşlara, karar verme yeteneğini etkileyecek şekilde çıkar sağlamazlar. Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı açıklama ya da tanıtım yaparak veya bu yöndeki faaliyetlere bilerek göz yumarak aldatıcı davranışlarda bulunmaz ve bulunulmasına müsaade etmezler. Ürün ve hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yapmaktan  kaçınmazlar. Tüketici haklarını ihlal etmezler, insan sağlığına uygun olmayan ürünleri piyasaya sürmezler. Teklif verirken ve kontrat görüşmelerinde dürüstlük ve açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Yasalar ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak, haksız rekabet doğuracak çalışmalar içerisine girmezler. Kendisine haksız rant tesis edilmesini talep etmez, bu hususta hiç kimse ve kuruluşa aracılık yapmaz ya da aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddederler. Çıkar çatışması yaratacak tutum ve davranışlardan kaçınırlar. Spekülatif veya içeriden edinilen bilgilerle haksız rekabete ve çıkar elde etmeye yönelik işlemlerden kaçınırlar, tekelleşme eğilimlerine girmezler. Verdiği sözleri yerine getirmede özel bir özen gösterirler.

 

YASALARA SAYGI:

Üyeler tüm faaliyetlerinde hukuk düzenine saygı gösterir. Bu kapsamda:

Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm yasal düzenlemeleri ile iş yaptıkları, faaliyette bulundukları tüm ülke yasalarına uyarlar, yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülükleri yerine getirirler.

Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, tutulmasına göz yummaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.

İş ve toplum ahlakının  onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar. Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmazlar. Ticari faaliyetleri sonucu elde ettikleri gelirlerini tam ve eksiksiz beyan eder ve bu beyanları üzerinde tahakkuk edecek vergileri zamanında ve eksiksiz olarak öderler. Üstlendiği  borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler. İş yaptıkları kamu kurum ve kuruluşları ile şirketlerin görevlilerine tanıtım maksadıyla hediye verilmesi konusunda yasal düzenlemelere uyarlar. Görevlerinden her ne sebeple ayrılmış olursa olsunlar, kamu görevlilerinin istihdamında yasanın öngördüğü kurallar ve sınırlamalara kesinlikle uyarlar.

 

AHLAKLI OLMAK:

Üyeler tüm tutum ve davranışlarında ahlaklı olmanın gereklerini yerine getirirler. Bu çerçevede:

 

Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar. Adil ve hakkaniyete uygun davranırlar,

 

Üyesi bulunduğu Taba-AmCham (Türk Amerikan İş Adamları Derneği)‘ne  karşı kamuoyunda haksız tutum ve davranışlar içine girmezler, Taba-AmCham Tüzüğüne  aykırı veya Taba-AmCham‘i  lekeleyen eylem ve işlem yapmazlar, beyanat vermezler,

Kendisine karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığına zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınırlar,

 

İş ve toplum ahlakının onaylayamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli bilgi elde etmeye çalışmazlar, çevresindekilerin buna yönelik çabalarını engellerler,

 

Toplumsal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmede tereddüte düşmezler,

 

Şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarında, aktif görevde olan Milletvekillerini ve kamu görevlilerini istihdam etmezler; yönetim, denetim ve diğer hiç bir organında görev vermezler; kendilerinden her ne ad ve nam altında olursa olsun danışmanlık temsilcilik, aracılık, bilirkişilik vs hizmet talep etmezler; böyle bir ilişki içinde olmaz ve kanunların elverdiği şekil ve limitlerin dışında maddi yardımda bulunmaz, açıkça bir siyasi partiyi ya da politikacıyı desteklemezler, siyasi parti üyelerini çıkar beklentisi ile istihdam etmezler,

 

Çalışmalarının siyasi partilerle olan ilişkilerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmez ve bu ilişkilerden çıkar elde etmeye çalışmazlar,

 

Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar,

 

Çalışanlarının haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engellere dayanan bir ayrıcalık yapmazlar; fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar; işyerinde bu tür ayrımlara dayanan, taciz sayılabilecek davranış ya da eylemlere izin vermezler.

 

Çalışanlarıyla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

 

Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirir  ve  saygılı davranırlar.